jueves, 20 de octubre de 2016

Geniograma 6169 (JUE 20.OCTUBRE.2016)

FIGURAS:
CARAVAGGIO REDFORD BROOKLIN
SKARMETA
CLAUSTRO
MAZARINO
TABLERO:
xxxxxxxXBExxxxxxxxxx
xxxxxxxCANxxxxxxxxxx
xxxxxxxANXxxxxxxxxxx
xxxxxxxRTAxxxxxxxxxx
xxxxxxxAUNxxxxxxxxxx
xxxxxxxVUELOCORTINAX
xxxxxSKARMETALEIVAGB
xxxxxLEGIONONXDENVER
xxxxxANGINAXINFIERNO
xxxxxLOIRAXXBIOGRAFO
xxxxxOVOXSAXAXRXUTIK
xxxxxMITOXSOLEDADILL
xxxxxCLAUSTROLXBALAI
xxxxxALLXXIGNIXEXOSN
xxxxxZOLAXXAUTOMOVIL
xxxxxUXELPANXEVOCARX
xxxxxELXCOROTXILUSOS
xxxxxLIXAPRNAXDALILA
xxxxxAMATEURFLIRTXIB
xxxxxXAURIGATIOXALMA
xxxxxCARACASXMARSOPA
xxxxxXMAZARINOCRITON
ESCANEADO: